Filozofia Lean Manufacturing

Pod koniec 1890 r. Frederick W Taylor jako pierwszy zaczął naukowo zajmować się zarządzaniem pracą i opublikował wyniki swoich badań. Jego badania zapoczątkowały formalizację badań nad czasem i transportem oraz doprowadziły do ustanowienia wspólnych standardów. Następnie Frank Gilbreth wzbogacił badania Taylora o koncepcję podziału czasu pracy na podstawowe bloki czasowe. Właśnie wtedy wyłoniły się pierwsze pojęcia eliminacji strat i rozpoczęto badania nad transportem.
W 1910 r. Henry Ford stworzył linię montażową dla standardowego Forda Model T. Alfred P. Sloan udoskonalił system Forda wprowadzając pojęcie różnorodności linii montażowych w General Motors. Po drugiej wojnie światowej Taiichi Ohno i Shingeo Shingo stworzyli dla potrzeb firmy Toyota koncepcje Just In Time (JIT – dokładnie na czas), „Waste Reduction” (redukcji strat) i „Pull System” (systemu „zasysania” wyrobów przez klienta), które wraz z innymi technikami zarządzania przepływem zaowocowały powstaniem „Toyota production System” (TPS –System produkcji firmy Toyota).TPS od samego początku był rozbudowywany i ulepszany. W 1990 r., czyli w okresie, w którym japońska wiedza specjalistyczna rozpowszechniała się na Zachodzie, a zakłady stosujące te zasady odnosiły sukcesy, Jamek Womack zgromadził wszystkie wspomniane wyżej koncepcje tworząc ideę Lean Manufacturing, czyli tzw. szczupłej produkcji.
Korzyści związane z wdrożeniem filozofii Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie dotyczą obszarów przemysłowych, komercyjnych i finansowych.

Korzyści finansowe:
• Redukcja aktywów obrotowych (zapasy i materiały pośrednie), obniżenie ilości wykorzystywanego kapitału, więcej środków pieniężnych w kasie, wyższy zwrot z inwestycji,
• Koncentracja na produktywności i zyskowności; podnoszenie wyników finansowych przez obniżenie kosztów produkcji.

Korzyści przemysłowe:
• Mniej inwestycji przy tym samym poziomie produkcji,
• Większa produkcja przy niezmienionych inwestycjach,
• Produkcja ekologiczna, więcej mniejszych zakładów,
• Lepsza jakość.

Korzyści komercyjne:
• Produkcja zgodna z wymogami klientów, skrócenie terminów dostaw i większe zadowolenie klienta.